Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden olivierbeekman.nl

Aanmelding / Inschrijving

  • Definitieve inschrijving geschiedt door ondertekening van het inschrijfformulier. Hiermee verklaart u tevens akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van olivierbeekman.nl.
  • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar dienen door ouders/verzorgers te worden ingeschreven.
  • Naams- en/of adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

Betaling

  • Betaling van de factuur dient onder vermelding van factuurnummer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan op rekeningnummer NL06 ABNA 0869 9899 60.
  • Bij betalingsachterstand kan olivierbeekman.nl beslissen de leerling niet meer aan de lessen te laten deelnemen. De betalingsverplichting vervalt echter niet.

Ziekte of verzuim

  • Per pakket van 8 lessen wordt de cursist in de gelegenheid gesteld 2 lessen in te halen.
  • Bij verhindering van de docent is deze gerechtigd de lessen op een ander moment in te halen dan wel te restitueren aan de klant.

Aansprakelijkheid

  • Olivier Beekman is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van door de leerling meegebrachte goederen.
  • Olivier Beekman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen maken als gevolg van letsel, ongeval, of vernieling tijdens hun verblijf op de leslocatie.