Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden olivierbeekman.nl

Aanmelding / Inschrijving

 • Definitieve inschrijving geschiedt door ondertekening van het inschrijfformulier. Hiermee verklaart u tevens akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van olivierbeekman.nl.
 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar dienen door ouders/verzorgers te worden ingeschreven.
 • Naams- en/of adreswijzigingen dienen per e-mail te worden doorgegeven.

Betaling

 • Betaling van de factuur dient onder vermelding van factuurnummer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan op rekeningnummer NL06 ABNA 0869 9899 60.
 • Bij betalingsachterstand kan olivierbeekman.nl beslissen de leerling niet meer aan de lessen te laten deelnemen. De betalingsverplichting vervalt echter niet.

Ziekte of verzuim

 • De door de cursist gemiste lessen kunnen aan het eind van het schooljaar worden ingehaald op een door de docent bepaalde dag en tijd.
 • Bij verhindering van de docent is deze gerechtigd de lessen op een ander moment in te halen dan wel te restitueren aan de klant.
 • Niet ingehaalde lessen komen automatisch te vervallen bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Aansprakelijkheid

 • Olivier Beekman is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van door de leerling meegebrachte goederen.
 • Olivier Beekman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen maken als gevolg van letsel, ongeval, of vernieling tijdens hun verblijf op de leslocatie.

Opzegging

 • Opzegging van de lessen dient per e-mail te worden doorgegeven.
 • Opzeggen van de lessen kan op elk gewenst moment, de lessen zullen dan na het betreffende blok worden stopgezet.