Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Olivier Beekman

Aanmelding / Inschrijving

 • Definitieve inschrijving geschiedt door ondertekening van het inschrijfformulier. Hiermee verklaart u tevens akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van olivierbeekman.nl.
 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar dienen door ouders/verzorgers te worden ingeschreven.
 • Naams- en/of adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

Betaling

 • Betaling van de factuur dient onder vermelding van factuurnummer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan op rekeningnummer NL88 ABNA 0510 4813 61
 • Betaling per les dient voorafgaande aan de les contant of per bank
  te zijn voldaan op rekeningnummer NL88 ABNA 0510 4813 61
 • Bij betalingsachterstand kan olivierbeekman.nl beslissen de leerling niet meer aan de lessen te laten deelnemen. De betalingsverplichting vervalt echter niet.

Ziekte of verzuim

 • Bij verhindering van de docent is deze gerechtigd de lessen op een ander moment in te halen dan wel te restitueren aan de klant.
 • Bij verhindering van de cursist, is de docent niet verplicht de gemiste lessen in te halen.

Aansprakelijkheid

 • Olivier Beekman is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van door de leerling meegebrachte goederen.
 • Olivier Beekman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen maken als gevolg van letsel, ongeval, of vernieling tijdens hun verblijf op de leslocatie.

De algemene voorwaarden downloaden in PDF-formaat.